Monday, March 4, 2013

குட்டி குருவி

கொடிகள் இருக்குங்கால் குட்டி குருவிகள் இளைபாருகின்றன 
அவைகளில் பாயபோவது மின்சாரமோ காயபோவது யார் துணியோ 
குட்டி குருவிக்கு என்ன கவலை?

No comments:

Post a Comment